Japan

Funakoshi Co Ltd

9-7 Hongo 2-Chome,
Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033
Japan

Phone: 81-3-5684-1623
Fax: 81-3-5684-1654
Email: info@funakoshi.co.jp

Link: www.funakoshi.co.jp/